غربالگری دوران بارداری

غربالگری دوران بارداری غربالگری دوران بارداری، مجموعه ای از تست ها و آزمایشات را شامل می شود که در دوران بارداری و با هدف بررسی و تعیین نقایص تولد انجام می شود، تست هایی که هیچ گونه تهاجم و عوارضی را برای مادر و جنین به همراه ندارند. تست های غربالگری دوران بارداری عمدتا در سه ماهه اطلاعت بیشتر دربارهغربالگری دوران بارداری[…]